Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   
                     
 

 

 

มูลนิธิฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือ
ให้กับโรงเรียนโครงการพัฒนาการคิดฯ
ในวันที่ 19 มีนาคม 2557


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน
(Open Class) ระดับชาติ ในวันที่
31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557

 
    » ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
และทีมอาจารย์นักวิจัยนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ PME 37 ณ ประเทศเยอรมนี

    » การอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Capacity and Network
Project (CANP) South East Asia” ของ ICMI ระหว่างวันที่
14-25 ตุลาคม 2556

     » โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 6-1 1 ตุลาคม 2556
     » ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา 1 ในศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานเรื่องศูนย์ความเป็นเลิศ:
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

     » ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    » การประชุมวิชาการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
ครั้งที่ 7 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2556
     » การประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่ายและการลงนาม
ความร่วมมือในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
  อ่านข่าวทั้งหมด»..........
 

  
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น
กับมหาวิทยาลัยในเขตอาเซียน
(ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย)
วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2557


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม
คณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
(APEC-HRDWG) ณ ประเทศจีน
วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2557


                     
        » รายละเอียดของหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
          » การประชุมระดับนานาชาติ APEC-Khon Kaen International Symposium 2013ในวันที่ 13-16 กันยายน 2556
        » โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   
        » อนาคตครูไทยกับสื่อการเรียนการสอนในยุด Tablet
        » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มข. เข้าเฝ้าถวายของที่ระลึก “หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แบบใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
          » แนวทางและนโยบายสร้างครูยุคใหม่ตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันของโลก
        » ผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อันดับ 4 ของประเทศ
        » KKU Bookish อีกก้าวของ มข. สำหรับคนรักการอ่าน ....
        » CRME (มข.) ร่วมกับ CRICED พัฒนาบทเรียน dbook สำหรับชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา
          » โครงการพัฒนาครูทั้งระบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring
        »