Slider 03 Slider 03 Slider 03 Slider 03 Slider 01 Slider 02 Slider 03
This is an example of a HTML caption with a link.

- กิจกรรม Special Workshop for Developing Mathematics Textbooks โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วม การประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน

- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษานำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- การประชุมและอบรมเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

- กิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar

-  การประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในโครงการฯ

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำเสนอในการประชุม 2015 KSME

- การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม SEAMEO RETRAC 18th Governing Board Meeting

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report ในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32

- มข. จ่อผุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จับมือญี่ปุ่นหนุนนวัตกรรมพัฒนาครูไทยสู่ CLMV

- คณะศึกษาศาสตร์ มข. และ Bowling Green State University ให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”

- การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

- คณะกรรมาธิการ สนช. ศึกษาดูงาน การเรียนการสอน ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

- โครงการ APEC Lesson Study คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก APEC

- WALS International Conference 2015, 24-27 November , Khon Kaen University

- การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)

- โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ จับมือกับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน

- สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา(TSMed) จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 3

- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- APEC | ICER 2016 NOVEMBER 12-15, 2016, Faculty of Education, Khon Kaen University

- APEC-Khon Kaen

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา (TSMed)

- คณะศึกษาศาสตร์ (ED)

- สถาบัน IRDTP มข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง (CLMV)

- The potential of dbookPro to teach whole number arithmetic

- โปรแกรม dBookPro เวอร์ชั่นภาษาไทย ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

- เอกสารรายการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ และรายละเอียดในการดำเนินงาน

- Pattern Blocks และ หนังสือเรียน

- การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 10

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 9

- คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพื่อลดความหลื่อมล้ำ ทางสังคม