คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับโล่ Autistic Khon Kaen Award
จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        ด้วยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก สติปัญญา และสมาธิสั้นร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแล
บุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณความดีอันสมควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ สมาคมฯ
จึงได้จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี งานปีใหม่อิ่มใจได้รักออทิสติกและงานมอบโล่ Autistic Khon Kaen Award”  ขึ้น เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2556  
ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานชั้น 1 (บริษัท ฟอร์จูน แมชชีนเนอรรี่ จำกัด) โดยนายบุรีเสรีโยธินนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น
เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของสาคมฯ และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธรวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นผู้มอบโล่
Autistic Khon Kaen Award และกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดการดำเนินงานด้านคนพิการของจังหวัดขอนแก่น

    ซึ่งงานดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก
จ.ขอนแก่น ได้รับมอบโล่ Autistic Khon Kaen Award จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น
ได้รับมอบโล่ จำนวน 43 ท่าน
           
     

นายบุรี เสรีโยธิน นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น
กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ

 
           
                            นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงวิสัยทัศน์
                                     แนวคิดการดำเนินงานด้านคนพิการของจังหวัดขอนแก่น