3d_darkbg_b_home_1.gif

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

            Mr.maitree.gif 

       ตามที่ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ และกำหนดให้สมาชิกแต่ละสถาบันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และส่งรายชื่ออาจารย์ดีเด่นของสภาคณบดีฯ ผลการดำเนินการพิจารณารางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล จำนวน 46 ท่าน

ผศ.ดร.ไมตรี   อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพิจารณารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย โดยมีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 10 พฤษภาคมผ่านมา ณ ห้องประชุม พิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Center for Research in Mathematics Education (CRME), Faculty of Education, Khon Kaen University,

Mitraparp High Way, Muang District, Khon Kaen 40002 Tel/Fax: +6643203165