3d_darkbg_b_home_1.gif

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาคว้าทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

DSC05305_resize.JPG

     ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ปรากฏว่าผลการพิจารณา นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็นทุนสนับสนุนการเผยแพร่ประเภทโปสเตอร์ 4 ทุน และแบบบรรยาย 6 ทุน  ทุนจำนวนนี้สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะได้นำไปสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ PME35 ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคมนี้

 

 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Center for Research in Mathematics Education (CRME), Faculty of Education, Khon Kaen University,

Mitraparp High Way, Muang District, Khon Kaen 40002 Tel/Fax: +6643203165