head_1.jpg

 

 

board_b_home.gif

ball_2.gif

 

 

 

 DSC03757 (800x600).jpg

          วันที่ 16-17 กันยายน 2554 ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคลัสเตอร์ครุศึกษา ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดตั้งคลัสเตอร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายคลัสเตอร์เข้าร่วมจำนวน 12 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการประชุมครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรการผลิตครูคณิตศาสตร์ แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ในโครงการวิจัยฯ และนวัตกรรมที่ใช้เพื่อการพัฒนานักศึกษาครูและวิชาชีพครูอีกด้วย

DSC03762 (800x600).jpgDSC03769 (800x600).jpgIMGP1635 (800x532).jpgIMGP1603 (800x532).jpgIMGP1614 (800x532).jpgIMGP1638 (800x532).jpgIMGP1590 (800x532).jpgDSC03773 (800x600).jpgIMGP1646 (800x532).jpg