1
 

The sample of the CRME Lesson Study Project Textbooks under the Ministry of Education, Thailand,with support of the CRICED, University of Tsukuba, Japan

CEM ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์พัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Dbook)
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์พัฒนาโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Dbook) และได้รับการสนับสนุนจาก CRICED, University of Tsukuba, Japan มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และหนังสืออื่นๆ ในรูปแบบ หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิตอล (dbook) สำหรับการเรียนรู้ของครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และผู้ปกครองโดยมีตัวอย่าง VDO ชั้นเรียนโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สอนโดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการแนะนำการใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Dbook) ใน iPad, Samsung Galaxi Tab และ Smartphone ระบบปฏิบัติการแบบ Andorid
ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Dbook)
G4-C1 (Division) [หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 เรื่องการหาร]

G6-C2 (Fraction) [หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 เรื่องเศษส่วน]

 
 Demonstration Class for Dbook [mp4] [Youtube] [flv]  

How to use Dbook

How to use dbook on Galaxy Tap [mp4] [Youtube] [flv]

How to use dbook on ipad [mp4] [Youtube] [flv]

How to use dbook on Telephone [mp4] [Youtube] [flv]

 
dbook Original Site in Japan for Exempler
http://math-info.criced.tsukuba.ac.jp/museum/dbook_site/
dbook Original Site in Japan for Manual (Old Edition)
http://math-info.criced.tsukuba.ac.jp/software/dbook/dbook_eng/