06.jpg

 

 

board_b_home.gif

ball_2.gif

 

 

         ในระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2555 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 255 คน ร่วมเดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศ กิจกรรมครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกัน เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในแง่มุมการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักการเสียสละ การทำงานเพื่อส่วนร่วม การทำกิจกรรมร่วมกันหล่อหลอมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ตลอดจนความอดทนและเต็มเปี่ยมด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของการประกอบวิชาชีพครูเพื่อเยาวชนไทยในอนาคต

คำขวัญ ล่องแพที่เมืองกาญ บุกตำนานพระนเรศ ตะลุยเขตเอราวัณ เเสนสุขสันต์ตลาดน้ำ เลื่องลือนามพระนครคีรี สุขเปรมปรีดิ์ที่เตยงาม

คณะผู้จัดกิจกรรม นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

02.jpg