ประสบการณ์ชีวิตจากแดนอาทิตย์อุทัย

โดยนักศึกษาทุน SISF (Sato Yo International Scholarship Foundation)

และนักศึกษาทุนศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

 

 

 

1.jpg  

นางสาวนิศากร บุญเสนา

Email: nisakorn_mathed@hotmail.com

นางสาวประภาวดี  สุวรรณไตรย์

Email: jinny_math@hotmail.com

 

ประสบการณ์จากแดนอาทิตย์อุทัย

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

เดือนมกราคม

 

ประสบการณ์จากแดนอาทิตย์อุทัย

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

เดือนมกราคม