การเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) International Conference XII: Innovation of Mathematics Education through Lesson Study Textbook Development for SDGs, STEM, and Energy by Cross-border Education ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

      หลังจากที่ฝ่าความหนาวระดับ -10 องศา เพื่อไปหารือความร่วมมือกับ Korea National University of Education มหาวิทยาลัยทางการศึกษาอันดับ 1 ของเกาหลี เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าหิมะบินลัดฟ้าเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแทบจะไปเช้า เย็นกลับ เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) International Conference XII: Innovation of Mathematics Education through Lesson Study Textbook Development for SDGs, STEM, and Energy by Cross-border Education โดยความร่วมมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Tsukuba, Japan APEC Lesson Study พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้บริหารคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะผู้บริหารจากศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สาขาการสอนภาษาไทย และสาขาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 95 คน โดยมีการจัดการประชุมขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

     การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) International Conference XII: Innovation of Mathematics Education through Lesson Study Textbook Development for SDGs, STEM, and Energy by Cross-border Education โดยมหาวิทยาลัย ขอนแก่นได้ร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยทางการศึกษา อันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น University of Tsukuba มากว่า 12 ปี โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงต่างประเทศ ในปีนี้ การประชุมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากดังนี้

1. University of Tsukuba และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ เจ้าภาพร่วมจัดการประชุม
2. National Institute for School Teachers and Staffs Development (NITS), Japan
3. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในนาม กระทรวงศึกษาธิการ
5. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (Centre of Excellence in Mathematics)
6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)

     ในวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางถึงสนามบินนาริตะ และเข้าที่พัก ในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 1 ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) International Conference XII: Innovation of Mathematics Education through Lesson Study Textbook Development for SDGs, STEM, and Energy by Cross-border Education

 ในโอกาสการเดินทางในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์จาก คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสินจำนวน 44 คน ได้มาศึกษาดูงาน ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ในวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) โดยครั้งนี้ได้ร่วมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสถาบัน NITS จาก Ms.Teruko Ohno ตำแหน่ง Director general affair and Planning Section Mr.Tsutomu Takaguchi ตำแหน่ง Duputy Chief Executive และ Ms.Mizuho Horiuchi ตำแหน่ง Chief Planner of Teacher Training Department of Planning and Implementation และในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมสังเกตการอบรมของครูญี่ปุ่น ซี่งได้จัดโปรแกรมนี้ทางสถาบันได้จัดให้เป็นกรณีพิเศษภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน


ภาพที่ 2 บรรยากาศการถ่ายภาพรวม ถ่ายเมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแนะนำเป้าหมายของกิจกรรม ถ่ายเมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 4 Mr.Tsutomu Takaguchi ตำแหน่ง Duputy Chief Executive ให้ข้อมูลบทบาทหน้าที่ของสถาบัน NITS ถ่ายเมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 5 Ms.Mizuho Horiuchi ตำแหน่ง Chief Planner of Teacher Training Department of Planning and Implementation ให้ข้อมูลบทบาทหน้าที่ของสถาบัน NITS ถ่ายเมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 6 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ถ่ายเมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 7 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบของที่ระลึก ถ่ายเมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 8 บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับ Welcome Lunch ที่ทางสถาบัน NITS ได้จัดเตรียมให้กับทีมจากประเทศไทย ถ่ายเมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น

      วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วม APEC-UNESCO-Tsukuba International Conference Japanese Lesson Study and Textbook Development ณ Tokyo Campus, University of Tsukuba กิจกรรมเริ่มจากการกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ โดย Prof. Dr. Kyosuke Nagata อธิการบดี University of Tsukuba ต่อเนื่องการกล่าวต้อนรับและรายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถัดจากนั้นจึงเป็นการกล่าวต้อนรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Ms. Tomoka Satomi, Director of International Affairs Division, Minister’s Secretariat, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และ ดร. ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษาระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ถัดจากนั้นจึงเป็นการถ่ายภาพรวมของผู้เข้าร่วมทุกคน บริเวณด้านหน้าห้องประชุม


ภาพที่ 9 บรรยากาศการกล่าวเปิดการประชุม APEC-UNESCO-Tsukuba International Conference Prof. Dr. Kyosuke Nagata อธิการบดี University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายเมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ University of Tsukuba, Tokyo Campus ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 10 บรรยากาศการกล่าวต้อนรับและรายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายเมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ University of Tsukuba, Tokyo Campus ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 11 บรรยากาศการถ่ายภาพรวมของผู้เข้าร่วมการประชุม APEC-UNESCO-Tsukuba International Conference ถ่ายเมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม Tokyo Campus, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 12 บรรยากาศการถ่ายภาพรวมของ Specialists ในการประชุม APEC-UNESCO-Tsukuba International Conference ถ่ายเมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ University of Tsukuba, Tokyo Campus ประเทศญี่ปุ่น

     กิจกรรมต่อมาเป็นการนำเสนอของ Keynote Speaker I โดย Prof. Dr. Masami Isoda, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น Project Overseers และ Keynote Speaker II โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย Project Overseers ได้นำเสนอที่มาและการดำเนินการของโครงการในภาพรวม ถัดมาเป็นกิจกรรม Panel Discussion โดยเริ่มจากการนำเสนอเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการพัฒนาครูของประเทศญี่ปุ่น Prof. Dr. Hiroyuki Kuno, Nagoya University, Mr. Akihide Osugi, National Institute for School Teachers and Staffs Development (NITS) และ Prof. Dr. Minoru Otani, Kanazawa University และร่วมตั้งประเด็นอภิปรายโดยผู้นำหน่วยงานการอบรมครูของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น SEAMEO RECSAM ประเทศมาเลเซีย, SEAMEO-QiTEP ประเทศอินโดนีเซีย


ภาพที่ 13 การนำเสนอที่มาและการดำเนินการของโครงการในภาพรวมของ Keynote Speaker I โดย Prof. Dr. Masami Isoda, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น Project Overseers ถ่ายเมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ University of Tsukuba, Tokyo Campus ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 14 การนำเสนอที่มาและการดำเนินการของโครงการในภาพรวมของ Keynote Speaker II โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Project Overseers ถ่ายเมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ University of Tsukuba, Tokyo Campus ประเทศญี่ปุ่น


ภาพที่ 15 การนำเสนอช่วง Panel Discussion โดย Prof. Dr. Hiroyuki Kuno, Nago ถ่ายเมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ University of Tsukuba, Tokyo Campus ประเทศญี่ปุ่น

 ข่าว/ภาพ : ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น