คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเชิญร่วมประชุม The 2018 International Congress of Mathematicians (ICM)

     รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตร ศึกษา ได้รับเชิญในนามตัวแทนประเทศไทย จาก The International Congress of Mathematicians (ICM) ในการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอในการประชุม The 2018 International Congress of Mathematicians (ICM) ใน Invited Panel เรื่อง Use of lesson study to support quality mathematics teaching: practical and theoretical issues raised within the community of mathematics educators and mathematicians ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2561 ณ Riocentro Convention & Event Center, Rio de Janeiro, Brazil

 http://www.icm2018.org/wp/2018/08/04/lesson-study-can-help-kids-in-poor-communities- supersede-math-difficulty/