การเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Tsukuba Short-term Study Program
ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 12 มีนาคม 2561 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

     สืบเนื่องจากความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างศูนย์ Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น โดย Prof. Dr. Masami Isoda ผู้อำนวยการ CRICED กับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งต่อเนื่องมาจากความร่วมมือกับศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (Center for Research in Mathematics Education หรือ CRME) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา CRICED ได้จัดตั้งศูนย์ประจำประเทศไทย ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     Prof. Dr. Masami Isoda ผู้อำนวยการ Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED)
ได้จัดหาทุน Japan Student Services Organization (JASSO) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมโครงการ Tsukuba Short-term Study Program โดยนักศึกษาได้รับโอกาสเดินทางมาปฏิบัติการวิจัย ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 67 วัน ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 12 มีนาคม 2561 โดย JASSO ได้สนับสนุนทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการ Tsukuba Short-term Study Program จำนวน 15 ทุน ทุนละ 80,000 เยน (24,000 บาท โดยประมาณ) ได้แก่
   1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 8 ทุน
   2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 ทุน
   3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา จำนวน 2 ทุน
   4) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ทุน
   5) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ทุน และ
   6) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา Global Health Nursing จำนวน 1 ทุน

     ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา Prof. Dr. Masami Isoda ผู้อำนวยการ CRICED ได้แนะนำโครงการ Tsukuba Short-term Study Program ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO ณ ห้องศูนย์ CRICED ประจำประเทศไทย ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันที่ 3 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยและการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ได้มอบโอวาทสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO ณ ห้องศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา อาคารสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     วันที่ 5 มกราคม 2561 กลุ่มนักศึกษาได้เดินทางถึงสนามบินนาริตะ และเข้าที่พัก Hirasuna Residence Hall ภายใน University of Tsukuba และในเย็นวันเดียวกันนั้น Prof. Dr. Masami Isoda และ Prof. Nomura Nakao, University of Tsukuba ได้เลี้ยงต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ Prof. Dr. Masami Isoda เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา รวมจำนวน 6 คน และ
Prof. Nomura Nakao เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รวมจำนวน 3 คน ในขระที่เข้าร่วมโครงการ Tsukuba Short-term Study Program

 ภาพ 1: การแนะนำโครงการ Tsukuba Short-term Study Program ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO
โดย Prof. Dr. Masami Isoda ผู้อำนวยการ CRICED

 ภาพ 2: การมอบโอวาทกับนักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รักษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

 ภาพ 3: การให้แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยและการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 ภาพ 4: บรรยากาศการเดินทางของทีมนักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO เพื่อเข้าร่วมโครงการ Tsukuba Short-term Study Program

 ภาพที่ 5: บรรยากาศการเลี้ยงต้อนรับ โดย Prof. Dr. Masami Isoda และ Prof. Nomura Nakao, University of Tsukuba

     ข่าวและภาพจาก ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา