ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลก

     การประชุม 42nd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME42) ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1977 และปีนี้เป็นปีที่ 42 ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในที่ประชุม The Annual General Meeting (AGM) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เรื่องประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 44th Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME44) ในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เป็นประธานจัดการประชุม ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าและความภาคภูมิใจของชุมชนคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทยและในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นอย่างยิ่ง โดยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

     นอกจากนี้ ในการประชุม The Annual General Meeting (AGM) ได้มีการเลือกตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการระดับนานาชาติของ PME (PME International Committee (IC)) โดยจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาจากงานของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งดูแลโครงการ APEC Lesson Study มามากกว่า 15 ปี รวมถึงการที่ในปี 2013 ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EARCOME 6 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและงานด้านคณิตศาสตรศึกษาในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในโครงการ ICMI’s Capacity and Network Project (CANP 3) ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2013 และจากการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม PME 44 ในปี 2563 ทำให้รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการระดับนานาชาติของ PME (PME International Committee (IC))

  ภาพการประชุม The Annual General Meeting (AGM)

     สำหรับการประชุม PME42 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2561 ณ Umea University ประเทศสวีเดน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ในฐานะตัวแทนสมาคมคณิตศาสตรศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 6 คน ได้เดินทางเข้าร่วมเพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประเทศไทย

     รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้มีความมุ่งมั่นและความพยายามในการนำสมาชิกในชุมชนคณิตศาสตรศึกษา ร่วมเดินทางและเข้าร่วมเรียนรู้ในการนำเสนองานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษาจากการประชุมวิชาการต่างๆ มาโดยตลอด สำหรับการประชุม PME นั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยตั้งแต่ในการประชุมครั้งที่ 17 หรือ PME 17 ในปี 1993 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นพยายามเข้าร่วมมาโดยตลอด ได้แก่ PME 20 ในปี 1996 ณ ประเทศสเปน PME 24 ปี 2000 ณ ประเทศญี่ปุ่น PME 29 ปี 2005 ณ ประเทศออสเตรเลีย PME 30 ปี 2006 ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก PME 33 ปี 2009 ณ ประเทศกรีซ โดยนำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา กว่า 33 คนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย รวมถึง PME 35 ปี 2011 ณ ประเทศตุรกี ได้นำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา กว่า 30 คนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และ PME 36 ปี 2012 ณ ประเทศไต้หวัน นำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา กว่า 32 คนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จากนั้น PME 37 ปี 2013 ณ ประเทศเยอรมัน PME 41 ปี 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ และ PME 42 ปี 2018 ณ ประเทศสวีเดน จากการเข้าร่วมในชุมชนวิชาการเพื่อนำเสนองานวิจัยอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งที่ 44