คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
World Association of Lesson Studies International Conference 2017 (WALS 2017)
ณ Nagoya University, Japan

     รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Association of Lesson Studies (WALS 2017) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 และเข้าร่วมในฐานะ
กรรมการธิการของ World Association of Lesson Studies ตัวแทนประเทศไทย
     โดยในครั้งนี้ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 คน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายสมาคมคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 4 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 17 คน โดยได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     สำหรับพิธีเปิดได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 900 คน จากทั้งหมด 35 ประเทศ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า จำนวน 265 ผลงาน และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จำนวน 60 ผลงาน

   สำหรับกิจกรรมในวันแรกของการประชุม ได้แก่ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speakers) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 1) Prof.Dr. Andreas Gruschka จาก Goeth University Frankfurt ประเทศเยอรมัน บรรยายในหัวข้อ “How to Reconstruct teaching”
 2) Prof. Dr. Tan Oon-Seng จาก National Institute of Education, Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ “Lesson Study and MAD Learning”
 3) Prof.Dr. Tadahiko Abiko จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่นบรรยายในหัวข้อ Realization of Education in 21st Century: Challenge and Perspective

     ผลงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยที่ใช้การใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นพื้นที่วิจัยสำหรับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ได้นำเข้ามาใช้วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยท่าน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 15 ปี และในโอกาสการประชุมวิชาการสำคัญครั้งนี้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในช่วง Invited Symposium 1
ในหัวข้อ APEC Session- Initiation of High Quality Lesson Study with Clear Objective for Students’ Development: The role of textbooks for improving the quality of learning in the case of Thailand โดยบรรยายร่วมกับ Prof.Masami Isoda, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนี้มีผู้นำเสนอร่วม เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่ รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ดร.สมควร สีชมภู อาจารย์พวงทอง พูลเรือง อาจารย์นิศากร บุญเสนา และ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบรรยายดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.45-18.15 น.

   การเข้าร่วมประชุมวิชาการ World Association of Lesson Studies International Conference 2017 (WALS 2017) ในวันที่ 25 November 2017 ณ Nagoya University, Japan

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถมศึกษา และคณาจารย์เครือข่ายสมาคมคณิตศาสตรศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference 2017 (WALS2017): Bridging Research and Practice through Lesson Study ณ Nagoya University, Japan
     การนำเสนอผลงานวิชาการในรายการ Invited Symposium 1 – APEC Session – Initiation of High Quality Lesson Study with Clear Objective for Students’ Development: The Role of Textbook for Improving the Quality of Learning in the Case of Thailand นำทีมนำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof.Dr.Masami Isoda, University of Tsukuba และคณะ ได้แก่ อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู อาจารย์นิศากร บุญเสนา และอาจารย์พิมพ์ลักษณ์
มูลโพธิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ภาพ 1-1 : การนำเสนอ Invited Symposium 1 –APEC Session–


ภาพ 1-2 : การนำเสนอ Invited Symposium 1 –APEC Session–


ภาพ 1-3 : การนำเสนอ Invited Symposium 1 –APEC Session–

     การนำเสนอในรายการ Oral Presentation ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 8 รายการ ได้แก่
1) จำนวน 3 ผลงานจากคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คือ
(1) รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร นำเสนอหัวข้อ Using Lesson Study to Improve Flow of Lessons in Mathematics 7th Grade Lesson Plans
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี นำเสนอหัวข้อ How Early Year Children Learning Ordinal Number in a Context of Lesson Study Incorporating Open Approach
(3) อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง นำเสนอหัวข้อ Development of Teachers formative assessment by using lesson study and open approach
2) จำนวน 1 ผลงาน จากอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถมศึกษา คือ อาจารย์ศาสตรา หล้าอ่อน นำเสนอหัวข้อ What Teaches have Learned through Using Classroom Video
3) จำนวน 1 ผลงาน จากอาจารย์เครือข่ายสมาคมคณิตศาสตรศึกษา คือ
อาจารย์ ดร.อาริยา สุริยนต์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอหัวข้อ Students’ Grit in the Mathematics Classroom Using Lesson Study and Open Approach
4) จำนวน 3 ผลงาน จากนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี และอาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ได้รับหน้าที่เป็น Chair ประจำห้องนำเสนอด้วย


ภาพ 2-1 : บรรยากาศการนำเสนอ Oral Presenter


ภาพ 2-2 : บรรยากาศการนำเสนอ Oral Presenter


ภาพ 2-3 : บรรยากาศการนำเสนอ Oral Presenter

     การนำเสนอในรายการ Poster Presentation ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 6 รายการ ได้แก่ (1) จำนวน 1 ผลงาน จากอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถมศึกษา คือ อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์ และ (2) จำนวน 5 ผลงาน
จากนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพ 3-1: บรรยากาศการนำเสนอ Poster Presenter


ภาพ 3-2: บรรยากาศการนำเสนอ Poster Presenter


ภาพ 3-3: บรรยากาศการนำเสนอ Poster Presenter

     สำหรับการเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน Sponsorship of Registration for Ph.D. from Developing Countries จากการประชุม จำนวน 1 ทุน จากทั้งหมด 5 ทุน