ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขต และแผนบริหาร ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ดังนี้

  • วิสัยทัศน์ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์วิจัยที่เน้น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างงานวิจัยที่มุ่งพัฒนา การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • พันธกิจ ดำเนินการตามโครงการวิจัยที่กำหนดไว้ โดยเน้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลั และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบฝึกหัดครูคณิตศาสตร์
    ในโครงการผลิตครูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่งานวิจัยโดยการนำเสนองานวิจัยในที่ประชุม
    ทางวิชาการและ โดยการผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อแบบผสมผสานรวมทั้งการจัดการฝึกอบรมครูประจำการ
  • ขอบเขต ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานโดยเน้น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างงานวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนทั้งในประเทศและประเทศใน
    แถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • แผนบริหารศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาเน้นการบริหารงานแบบบูรณาการภายในหน่วยงาน โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

- Division1: A&A (Academic Affair)
                     จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษาที่เน้นการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร

           ผลิตและพัฒนาบัณฑิต
                     » หลักสูตรและงานวิจัยของนักศึกษา                                                
                         • ระดับปริญญาตรี
                         • ระดับปริญญาโท
                         • ระดับปริญญาเอก                                                                                                                                     
                     » กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
                         • ระดับปริญญาตรี
                         • ระดับปริญญาโท
                         • ระดับปริญญาเอก

- Division2: R&D (Research and Development)
                       ร่วมมือกับศูนย์ CRICED, Japan ทำการวิจัยที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู เช่น Open Approach และ
Lesson Study Approach เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาของประเทศ จัดระบบสนับสนุนงานวิจัย และรวบรวมจัดระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

           วิจัยและพัฒนา
                     » โครงการวิจัย
                     » รายงานประจำปี                                               
                     » ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
                         •ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๑
                         •ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๒
                         •ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๓
                         •ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๔
                         •ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
                         •ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖

Division3: PDN (Professional Development and Networking)
                        ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูในโรงเรียนกับอาจารย์มหาวิทยาลัยในการทำวิจัยในชั้นเรียนจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครูประจำการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

           พัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่าย
                     » โรงเรียนเครือข่าย                                              
                     » บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์                                 
                     » อื่นๆ

Division4: TPI (Technology and Publication for Information)
                         ผลิตเอกสารและงานแปลทางด้านคณิตศาสตรศึกษา รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย

           นวัตกรรมทางการศึกษา
                     » สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               
                         •  โปรแกรมสำหรับการเขียนกราฟของฟังก์ชัน
                         •  โปรแกรมการผลิตหนังสือเรียน (dbook) 
                     » ตัวอย่างชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด                                
                         •  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง คู่กัด (การเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า 20)
                         •  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การหาร [ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Dbook)]
                         •  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การบวกเลข 3 หลัก
                     » จดหมายข่าว
                     » อื่นๆ

- Division5: IRC (International and Regional Cooperation)
                         ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และนักวิจัยของประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

           ความร่วมมือระดับนานาชาติ
                     » บริการวิชาการต่างประเทศ                                             
                         • การรับเชิญเป็นวิทยากร (Invited Speaker)
                         • การรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Visiting Professor)                                 
                     » การเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)                     
                         • ปีงบประมาณ 2555-2556
                         • ฐานข้อมูล                                      
                     » นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Students)            
                         • นักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                         • นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ                            
                     » ทุนการศึกษา (Scholarship)
                         • นักศึกษา
                         • คณาจารย์และบุคลากร                                               
                     » การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ                                               
                         • การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศ                                    
                            › EARCOME6
                            › APEC-Khon Kaen International Symposium
                            ›Thailand -Japan International Seminar                      
                         • การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ                                        
                            › ICME
                            › PME
                            › EARCOME
                            › Japan-Thailand International Seminar
                            › APEC Project                       
                     » ความร่วมมือระดับนานาชาติในการผลิตหนังสือ (Book Project)

Division6: EMO (Executive and Managerial Office)
                         ติดต่อประสานงานและบริหารจัดการงานบุคคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของศูนย์ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานในศูนย์

           บริหารจัดการ
                     » การเงิน                               
                         • ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (โครงการวิจัย โครงการพัฒนาวิชาชีพครู ระบบเงินเดือนผู้ช่วยวิจัย)
                         • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์  (ทุนการศึกษา)                               
                     » งานสารบรรณ                                   
                         • ระบบงานสารบรรณของศูนย์ (หนังสือรับ หนังสือส่งออก)                     
                     » หนังสือและสื่อ                   
                         • ระบบบัญชีรับจ่าย ใบเสร็จ การคุมยอด   
                     » การจัดกิจกรรมของศูนย์                                   
                         • การแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ กิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำเดือน  งานพิธี การจัดส่งการ์ดอวยพรปีใหม่
                     » การจัดประชุม                                    
                         • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ การประชุมภายในศูนย์ การประชุม                                
                     » การจัดตั้งสมาคมคณิตศาสตรศึกษา                                              
                     » วัสดุสำนักงาน                                   
                     » สาธารณูปโภค                                   
                     » ระบบ QA                                           
                     » อื่นๆ