ข่าวซีอาร์เม่
1

 

     กิจกรรมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

4 พฤษภาคม, 2557

    นักศึกษาปี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมออกฝึกสอนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูง ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความพร้อมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปใช้ ระหว่างที่ฝึกปฏิบัติการสอน

  

     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมประชุม US-Thailand Roundtable for Advancing Research Networks in Algebraic Reasoning
    University of North Texas,
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19 – 29 เมษายน 2557

19 เมษายน, 2557

    โดยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและสหรัฐอเมริกาทางด้านคณิตศาสตรศึกษานี้เกิดขึ้นจากการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ในนามประเทศไทย และ University of North Texas เป็นผู้รับผิดชอบหลักในนามสหรัฐอเมริกา กิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งคือการจัดประชุมร่วมระหว่าง นักวิจัยเพื่อร่วมอภิปรายถึงประเด็นในการวิจัย คำถามวิจัย การกำหนด เค้าโครงการวิจัย ตลอดจนแนวคิดเชิงทฤษฎีที่กลุ่มนักวิจัยจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนพีชคณิตในระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางพีชคณิตของนักเรียนได้

     

   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ในวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2557 

31 มีนาคม, 2557

     ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

     

     มูลนิธิฮิตาชิประเทศญี่ปุ่นมอบหนังสือให้กับโรงเรียนในโครงการการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 มีนาคม, 2557

    ทางมูลนิธิฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อมอบหนังสือให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียนในการศึกษาหาความรู้ และเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนไทย

     

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศจีน

17 กุมภาพันธ์, 2557

    ในระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ เมืองนิงโบ (Ningbo) ประเทศจีน

     

   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในเขตอาเซียนประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2557

2 กุมภพันธ์, 2557

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมบริหารหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแนวคิดและอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภายใตโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างเสริมอัตลักษณ์ และค่านิยมหลักและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นครู

     

    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอน
   และหรือวิจัย

18 สิงหาคม, 2556

  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เชิญ Prof. Dr. Michael Kleine ศาสตราจารย์ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา จาก University of Bielefeld, Department of Mathematics, Institute of Didactic Mathematics (IDM) Bielefeld, Germany

     

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำเสนองานในการประชุมวิชาการคณิตศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ [PME 37]

28 กรกฎาคม, 2556

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์   ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร. วิภาพร สุทธิอัมพร อาจารย์ ดร. นฤมล  ช่างศรี และอาจารย์ ดร. สมควร สีชมภู เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 37th Conference of International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 37) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 ณ Kiel University เมืองคีล ประเทศเยอรมนี