ข่าวประชาสัมพันธ์

    การเดินทางมาเป็น Visiting Professor ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ของ Dr. Viktor Fast

29 เมษายน, 2557

   โดย Dr. Viktor Fast มีกำหนดการให้ความรู้เรื่องการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ Pedagogical Content Knowledge in Mathematics, Pedagogical Content Knowledge in Mathematics- Introduction into Volume, Pedagogical Content Knowledge in Mathematics-Area of different Figures and Volume of Prism,  Cylinder and Sphere, Geometry

   

     เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและสิงคโปร์

17 เมษายน, 2557

    ในวันที่ 17 เมษายน 2557 Prof.Dr.Michael Kleine จาก University of Bielefeld ประเทศเยอรมันผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตรศึกษาจากประเทศเยอรมัน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาพำนักที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

   

     หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

    หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หนังสือเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ส่งเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

     

     ขอเชิญนักศึกษาโท-เอก ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัย ที่นิวซีแลนด์

20 เมษายน, 2557

    ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สมัครเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการวิจัย  ระยะเวลา 1 เดือน (มิถุนายน 2557) ที่ Massey University  ประเทศนิวซีแลนด์

     

     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดี อาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลใน “โครงการรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์       /ศึกษาศาสตร์”

21 เมษายน, 2557

    โครงการรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จัดขึ้นโดย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา