ติดต่อซีอาร์เม่
 

 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Center for Research in Mathematics Education (CRME)
Faculty of Education, Khon Kaen University, Mitraparp High Way, Muang District, Khon Kaen 40002
Tel/Fax: +6643203165 , E-mail: crme_kku@hotmail.co.th

WEB Site :

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา


Download