คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย

เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน” ในวันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ในครั้งนี้ ผศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เข้าร่วมในนามของอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา โดยเสวนาร่วมกับ ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา และมี รองศาสตราจารย์คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้วิพากษ์ประกอบด้วย ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และรองศาสตราจารย์สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้เข้าร่วมการเสวนากว่า 100 คน ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สปช.) คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการเสวนา

 (ในภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ, ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์,
รองศาสตราจารย์สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน)

 ท่านตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบของที่ระลึก

 (ในภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา: รองศาสตราจารย์สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ, ท่านตวง อันทะไชย, ดร. รุ่งนภา นุตราวงศ์, ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)

     โดยประเด็นสำคัญๆที่เกิดขึ้นในการเสวนาครั้งนี้ ได้แก่ ผลกระทบที่จะมีต่อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงเรื่องโครงสร้างของหน่วยงานเดิมของการจัดทำหนังสือ หลักสูตร และการประเมิน เป็นต้น โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูประจำการประจำทุกจังหวัด ดังเช่นที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนขึ้น