ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยเป็นความร่วมมือกับ CRIED, University of Tsukuba, Japan

ห้ามทำการละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิเช่น คัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เลียบแบบ ดัดแปลง หรือตีพิมพ์ซ้ำ โดยเด็ดขาย กรณีต้องการนำส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ไปเผยแพร่ ต้องติดต่อและได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักอักษรจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนนำไปเผยแพร่ทุกครั้ง มิฉะนั้น จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

 โปรแกรม dBookPro เวอร์ชั่นภาษาไทย