การประชุม และสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ได้ดำเนิน การจัดกิจกรรมการประชุมและสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในโครงการการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

     ดร. สมใจ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ในนามตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ กล่าวรายงาน ต่อ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิด ว่า “คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำเนินโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โครงการฯ นี้ขยายผลจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โดยครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 4 จังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด 45 เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 60 โรงเรียน” ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ที่ได้เริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมนี้ ร่วมกับโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์และโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ในปีการศึกษา 2549 และต้องขอขอบคุณ ท่านศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ได้ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขยายผลในการใช้นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552 โครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการเปิด ซึ่งมีการขยายผลโรงเรียนโครงการจากเดิม 4 โรงเรียน เป็น 22 โรงเรียน ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และท่านเองเป็นผู้ช่วยผลักดันให้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. และล่าสุดได้ขยายเป็น 60 โรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ซึ่งท่านเองได้ช่วยผลักดันให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี

     นับจากที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 โรงเรียนในโครงการฯ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องโดยทันที โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมให้กับครูและศึกษานิเทศก์ รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเริ่มต้นทดลองใช้นวัตกรรมในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จัดประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ โดยได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อทำงานร่วมกันในเชิงเครือข่ายสถาบันผลิตครูในการพัฒนาวิชาชีพครู และลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้มอบงบประมาณผ่านการจัดกิจกรรมและสื่อ วัสดุอุปกรณ์จำนวนโรงเรียนละ 400,000 บาท การจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อสรุปการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการที่มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 และในปี 2558 และเป็นการสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน กำหนดกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนในโครงการในปีงบประมาณ 2559

      ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิด กล่าวเปิดการประชุม และสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าว่า “ตามที่ได้รับทราบจากท่าน ดร. สมใจ มณีวงษ์ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ทำให้ได้เห็นรายละเอียดของโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทราบถึงความสำคัญและตระหนักได้ถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นสถาบันหลักเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนให้ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา นับเป็นการแสดงบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมกันกับโรงเรียนแก้ไขปัญหาในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการศึกษา ”และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทย”

     จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา” ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการฯ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการเสวน การถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการฯ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา และกิจกรรมการเสวนาการถอดบทเรียนจากการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการฯ