คณะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และ วิธีการแบบเปิด

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล และคณะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, มูลนิธิปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 บรรยากาศ การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์

 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณครูชลธรกำลังเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดของตนเองหน้าชั้นเรียน

 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอนโดย คุณครูชลธร โนนทิง

 ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ร่วมสังเกตชั้นเรียน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ร่วมสังเกตชั้นเรียน

  คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมสังเกตชั้นเรียน

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันแก้ปัญหาผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม

 คุณครูชลธร กำลังสนับสนุนการคิดของนักเรียน โดยใช้สื่อรูปธรรมและกระดานแม่เหล็ก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ร่วมสะท้อนผลผ่านแนวคิดนักเรียน

 คุณครูชลธร โนนทิง คุณครูโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ร่วมสะท้อนผลผ่านแนวคิดนักเรียน

  คณะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, มูลนิธิปิดทองหลังพระและมูลนิธิรากแก้ว ร่วมถ่ายภาพ