คณะกรรมาธิการ สนช. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการเข้าร่วมประชุมและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเดินทางลงพื้นที่เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

     โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ในเวลาต่อมา คณะกรรมาธิการ นำโดย พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ สนช. และคณะศึกษาดูงาน ร่วมสังเกตชั้นเรียน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ร่วมสังเกตชั้นเรียน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
ร่วมสะท้อนผลผ่านแนวคิดนักเรียน

 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสะท้อนผลผ่านแนวคิดนักเรียน

 พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ สนช. และคณะศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น