โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             

     โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคปลาย 2558 และพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ประธานในพิธี

 อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ เลขานุการโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
กล่าวรายงาน ต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ประธานในพิธี

     โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้โรงเรียนในโครงการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) มุ่งให้นักศึกษาครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และครูประจำการได้ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการฯ จึงได้จัดทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการปฏิบัติการสอน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมขบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้นักเรียนเป็นฐาน ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับทุนดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 117 คน แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 98 คน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 10 คน

 ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ได้กล่าวและให้โอวาส กับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาของโครงการฯ ได้ทำการสะท้อนผลจากการเรียนรู้การทำงานร่วมกันในโรงเรียน และการนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา

 อาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้ให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาปฏิบัติการสอน

 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม

 คณาจารย์ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาของโครงการฯ

 ภาพ/ข่าว : โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (15/01/59)