การประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการดำเนินการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 1507 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา และได้เริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับการปฏิรูปงานด้านคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระดับนานาชาติกับ University of Tsukuba, Japan และคณะศึกษาศาสตร์ สนับสนุนให้กลุ่มวิจัยคณิตศาสตรศึกษา จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์
   ศูนย์วิจัยคณิศาสตรศึกษาได้เริ่มต้นใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบในโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์และโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาได้รับอนุมติให้เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลักดันให้ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาเป็นหน่วยในการรวบรวมกลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ในนามศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์บูรณาการ จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ของประเทศ
   ปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ โดย ขยายผลจากโรงเรียนในโครงการนำร่องของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาจากเดิม 4 โรงเรียน เป็น 23 โรงเรียน ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้ง คลัสเตอร์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจำนวน 30 ท่าน ประกอบไปด้วย

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 8. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 9. มหาวิทยาลัยนครพนม

 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 13. มหาวิทยาลัยทักษิณ

 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     อาจารย์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขานุการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา เลขานุการโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

     ในการประชุม มีรายละเอียดหัวข้อในการนำเสนอดังนี้

   1. บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเครือข่าย” และ “ที่มา ความสำคัญ และกิจกรรมหลักของโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

   2. การนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ “การนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปปรับใช้ในพื้นที่และการนำไปใช้ในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา” โดย ตัวแทนมหาวิทยาลัยเครือข่าย

   3. บรรยายในหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย อาจารย์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขานุการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา เลขานุการโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

   4. การนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ “แผนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559” โดย อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   5. การนำเสนอและอภิปรายร่วมกันในประเด็น “แผนการปรับใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปปรับใช้ในพื้นที่และการพัฒนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัย

 การนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ “การนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ไปปรับใช้ในพื้นที่และการนำไปใช้ในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา”
โดย อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 การนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ “การนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ไปปรับใช้ในพื้นที่และการนำไปใช้ในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา”
โดย อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 การนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ “การนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ไปปรับใช้ในพื้นที่และการนำไปใช้ในกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา”
โดย อาจารย์ ดร. เจนสมุทร แสงพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยน เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

 นางสาวผกาทิพย์ เงาทอง นักวิชาการประจำสาขาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 อาจารย์สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 บรรยากาศในห้องประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย

 ภาพ/ข่าว : โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11/03/59)