มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการพัฒนาครูในโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีครูเข้าร่วม 200 คนและศึกษานิเทศก์เข้าร่วม 10 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10 เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1, 4 และ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

     โครงการคูปองพัฒนาครู เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยเป้าหมายของโครงการ คือ ครูสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ “คิดวิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาเป็น เห็นโอกาส ฉลาดในการเรียนรู้” โดยเน้นการดำเนินงานในสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนรูปแบบการพัฒนาครูที่โครงการเสนอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการนั้น ให้เน้นการให้คำแนะนำ และติดตามประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching and Mentoring) ระหว่างการปฏิบัติการสอนจริง (On the Job Training)

     สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่รับผิดชอบร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ในการดำเนินการตามโครงการนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับคณาจารย์ในสาระวิชาที่จะรับผิดชอบการจัดกิจกรรมและได้ข้อสรุปว่าสนับสนุนให้ครูในโครงการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูที่พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากว่า 15 ปี ร่วมกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาระวิชาดังนี้

     - สาระวิชาภาษาไทย พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ผ่านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล และอาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์

     - สาระวิชาภาษาอังกฤษ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษา (Content and Language Integrated Learning) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี และอาจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์

     - สาระวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี และอาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร

     - สาระวิชาวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) ผ่านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า อาจเดช

     - สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์

     โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนาพยายามให้สอดคล้องกับที่โครงการคูปองพัฒนาครูกำหนดกล่าวคือมีกิจกรรม 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการจัดการเรียนรู้ 6 แบบ ส่วนที่ 2 กิจกรรมการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนได้ดำเนินการจัดเมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2559 โดยหลังจากนี้ครูในโครงการจะต้องทำกิจกรรมในส่วนที่ 3 คือการสอนจริงในโรงเรียนและดำเนินการพัฒนาตนเองโดยเน้นกระบวนการสอนงานโดยศึกษานิเทศก์ การเป็นพี่เลี้ยงและการนิเทศติดตาม (Coaching Mentoring and Supervision) โดยอาจารย์นิเทศก์ของคณะศึกษาศาสตร์ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) ซึ่งมีกำหนดการติดตามนิเทศระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2559 และกิจกรรมส่วนที่ 4 การนำเสนอและสะท้อนผลการสอนจริงที่โรงเรียนและกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นี้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น