สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาได้รับทุนนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13
ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี

     คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และอาจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และนักศึกษา รวม 14 คน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางคณิตศาสตรศึกษา ได้แก่
   การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th International Congress on Mathematical Education (ICME13) จัดขึ้นวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ Hamburg ประเทศเยอรมนี
   และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 40th Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME40) จัดขึ้นวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2559 ณ Szeged ประเทศฮังการี โดยมีผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนองาน Solidarity Grant จากการประชุม ICME13 ทุนละ 1,170 ยูโร จำนวน 3 คน ได้แก่ นายสันติ บรรเลง นายภัทรพงศ์ กุลสีดา และนางสาวพิมพ์ผกา อินทะรส และได้รับทุน Skemp Fund จากการประชุม PME40 ทุนละ 1,000 ยูโร จำนวน 1 คน ได้แก่ นายชนินทร บุญเต็ม
   นอกจากนี้คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมและนำเสนองานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์

     สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมและนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีประสบการณ์และมุมมองการวิจัยในการนำเสนองานระดับนานาชาติโดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและมีความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย เพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้สู่สาธารณชน มีการนำผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนต่อไป