คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน
และร่วมแสดงความยินดี กับ Prof. Alan Bishop ในพิธีมอบเหรียญรางวัล Felix Klein Medal 2015

     เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านคณิตศาสตรศึกษาทั่วโลก และเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ 13th International Congress on Mathematical Education (ICME13) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ University of Hamburg ประเทศเยอรมนี โดยมี Prof. Fedinando Arzarello ประธานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ICMI กล่าวเปิด และ Prof. Gabriele Kaiser ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับนักวิชาการ นักวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 3,000 คนจากทั่วโลก พร้อมทั้งอาจารย์.ดร. นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 คน

     ในพิธีเปิดดังกล่าว ได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัล Felix-Klein-Award 2015 สำหรับนักคณิตศาสตรศึกษาที่ได้ทำงานอุทิศให้กับการพัฒนาทางวิชาการและสังคมมาโดยตลอด ได้แก่ Prof. Alan Bishop ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านคณิตศาสตรศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งท่านเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางคณิตศาสตรศึกษากับสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาโดยตลอดและเป็นผู้บริจาควารสาร Educational Studies in Mathematics and International Jounal (ESM) ให้แก่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

     สำหรับคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) ปัจจุบันมีสมาชิกจาก 92 ประเทศทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1908 เพื่อพยายามส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั่วโลก ผ่านกิจกรรมโครงการระหว่างประเทศและสิ่งพิมพ์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่แนวคิดและข้อมูลในทุกแง่มุมของทฤษฎีและภาคปฏิบัติของคณิตศาสตรศึกษาในปัจจุบัน และหนึ่งในนั้นคือความรับผิดชอบในการจัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ International Congress on Mathematical Education (ICME) ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดทางด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยมุ่งเน้นให้นักพัฒนาหลักสูตร นักคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตรศึกษา นักวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ครูและนักการศึกษาได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองทางการวิจัยทั้งร่วมกันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mathunion.org/icmi ) ซึ่งทางสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ประธานหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ได้เข้าร่วมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่อง

 การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, อาจารย์.ดร. นฤมล ช่างศรี และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 คน

 การกล่าวรายงานและกล่าวตอนรับโดย Prof. Gabriele Kaiser ประธานกรรมการจัดงาน

 การกล่าวเปิดการประชุมโดย Prof. Fedinando Arzarello ประธานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ International Commission on Mathematical Instruction (ICMI)

 พิธีมอบเหรียญรางวัล Felix-Klein-Award 2015 สำหรับนักคณิตศาสตรศึกษาที่ได้ทำงานอุทิศให้กับการพัฒนาทางวิชาการและสังคมมาโดยตลอด ได้แก่ Prof. Alan Bishop

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี กับ Prof. Alan Bishop ในพิธีมอบเหรียญรางวัล Felix Klein Medal 2015

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วม ICMI Studies and Survey Team เป็นการนำเสนอประวัติความเป็นมา และผลงานของ ICMI International Program Committee (IPC) ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา และมีการนำเสนอผลงาน ICMI Study 21-23 ทั้งนี้ท่านคณบดีอยู่ในคณะผู้จัดทำ ICMI Study 23 เรื่อง Primary Mathematics Study on Whole Number