กิจกรรม Special Workshop for Developing Mathematics Textbooks

     เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Special Workshop for Developing Mathematics Textbooks โดย Prof. Dr. Masami Isoda จาก University of Tsukuba ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED) ณ ห้องประชุม 1447 คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายในภาคภาษาไทย โดยได้กล่าวถึงความสำคัญการพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น คือ หนังสือเรียน Study with your friends ฉบับปี ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ที่ได้รับลิขสิทธิ์แปลจากสำนักพิมพ์ Gakkotosho ที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Center for Research on International Cooperation in Educational Development (CRICED), University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปรับใช้ในบริบทชั้นเรียนไทย และในการบรรยายครั้งนี้ ผู้แปลภาษา คือ อาจารย์ธนบดี อ่อนตา อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมนี้

     กิจกรรม Special workshop for developing mathematics textbooks นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย Prof. Dr. Masami Isoda การนำเสนอแนวทางการพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาในบริบทชั้นเรียนไทยโดยคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาในบริบทชั้นเรียนไทย โดย Prof. Dr. Masami Isoda ซึ่งคณาจารย์ที่ร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาในบริบทชั้นเรียนไทย มีดังนี้ คือ 1) อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร ร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร ร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 5) อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Special workshop for developing mathematics textbooks ณ ห้องประชุม 1447 คณะศึกษาศาสตร์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

   การบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย Prof. Dr. Masami Isoda จาก University of Tsukuba, Japan

   การบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย Prof. Dr. Masami Isoda
และ ผศ. ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายในภาคภาษาไทย

   การกล่าวสรุปประเด็นการบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิจัย

   การร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาในบริบทชั้นเรียนไทย
โดยคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

   การนำเสนอแนวทางการพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาในบริบทชั้นเรียนไทย
โดยคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

   การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาในบริบทชั้นเรียนไทย โดย Prof. Dr. Masami Isoda และแปลภาษาโดยอาจารย์ ดร.ธนบดี อ่อนตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น

   อ. ปรีชา เครือวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ Prof. Dr. Masami Isoda ที่ได้ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้