คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Bowling Green State University สหรัฐอเมริกา
ให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Assoc. Prof. Dr. Gabriel Matney จาก Bowling Green State University ได้เริ่มโครงการความร่วมมือในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและทำวิจัย ณ Bowling Green State University

     โดยเครือข่ายความร่วมมือทางด้านคณิตศาสตรศึกษาระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยของประเทศไทยจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง อาจารย์ ดร. วิภาพร สุทธิอัมพร อาจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี และอาจารย์ ดร. สมควร สีชมภู และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Assoc. Prof. Dr. Colleen M. Eddy และ Assist. Prof. Dr. Sarah Pratt จาก University of North Texas และ Prof. Dr. Trena Wilkerson จาก Baylor University และ Assoc. Prof. Dr. Gabriel Matney จาก Bowling Green State University เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้โครงการ US-Thailand Roundtable for Advancing Research Networks in Algebraic Reasoning โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญกับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อทำวิจัยทางการศึกษา โดยกิจกรรมที่สำคัญคือ การจัดประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยเพื่อร่วมอภิปรายถึงการทำวิจัย การศึกษาดูงานและการสังเกตชั้นเรียนทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆ ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา

     คณาจารย์และนักวิจัยจากประเทศไทยและประเทศอเมริการ่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในการประชุมหารือความร่วมมือ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1507 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ภาพถ่ายเรียงจากซ้ายไปขวา แถวนั่งประกอบด้วย Prof. Dr. Trena Wilkerson Ms. Eloise Kuehnert Assoc. Prof. Dr. Gabriel Matney Assist. Prof. Dr. Sarah Pratt Assoc. Prof. Dr. Colleen M. Eddy ดร.รชยา ศรีสุริฉัน รองศาสตราจารย์ ดร.ศจี สัตยุตม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชัยเจริญ อาจารย์ ดร. อริยพร คุโรดะ และอาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง แถวยืนเรียงจากซ้ายไปขวา ประกอบด้วย อาจารย์เกษม เปรมประยูร อาจารย์ ดร. วิภาพร สุทธิอัมพร ดร. อลงกต ใหม่ด้วง ดร. รณชัย ปานะโปย ดร. ภัทรวดี หาดแก้ว อาจารย์ ดร. ญาณิน กองทิพย์ อาจารย์เอนก สุดจำนงและอาจารย์ ดร. เจนสมุทร แสงพันธ์)

     คณาจารย์และนักวิจัยจากประเทศไทย และประเทศอเมริกา ร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะคณบดี ที่ College of Education, University of North Texas เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
(ภาพถ่ายเรียงจากซ้ายไปขวา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี Assist. Prof. Dr. Sarah Pratt Assoc. Prof. Dr. Colleen M. Eddy ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ Dr. Jerry R. Thomas อาจารย์ ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง และอาจารย์ ดร. สมควร สีชมภู)

     นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นโครงการเชื่อมโยงในการผลิตนักวิจัยตามเจตนารมณ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยด้วย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้อนุมัติทุนให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์และนักศึกษาทุนในโครงการ คปก. คือนางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ โดยมีโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ได้รับทุน รวมทั้ง ทางโครงการ คปก. ได้สนับสนุนทุนเพื่อให้นักศึกษา ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมทำวิจัยด้วย โดยนางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางไปแลกเปลี่ยนและทำวิจัย ณ University of North Texas ในปีพ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ทาง University of North Texas ยังมอบความไว้วางใจและเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการมาแลกเปลี่ยนและทำวิจัย โดยนางสาวชนิกา เสนาวงค์ษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางไปแลกเปลี่ยนและทำวิจัย ณ University of North Texas ในปีพ.ศ. 2557

     ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Assoc. Prof. Dr. Gabriel Matney จาก Bowling Green State University ได้เริ่มโครงการความร่วมมือในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและทำวิจัย ณ Bowling Green State University โดยในปีนี้ นางสาวนิศากร บุญเสนา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโอกาสให้เดินทางไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน และทำวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ณ Bowling Green State University เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการเปิดพื้นที่ในการศึกษา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษา และคณาจารย์ชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นการพัฒนามุมมองทางด้านการวิจัยในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาอย่างแท้จริง