กิจกรรมการบรรยายพิเศษและการหารือความร่วมมือทางวิชาการ
โดย University of Tsukuba และ National Institute for Educational Policy Research ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษามือหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือความร่วมมือด้าน “Decentralization of Education System” นำโดย Prof.Tamotsu Tokunaga, Vice President (Planning and Evaluation), Mr.Toshiaki Sato, Director of Department of Educational Promotion, University of Tsukuba และ Prof.Fumi Ginshima, National Institute for Educational Policy Research ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2559

     โดยการหารือการหารือความร่วมมือทางวิชาการตัวแทนการหารือความร่วมมือทางประเทศไทยนำโดย ศ.ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯและอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตัวออกเฉียงเหนือ, อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน, คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้ให้รายละเอียดว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษามือหนึ่งประเทศญี่ปุ่น ได้มาแลกเปลี่ยนในบริบทที่ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการมาแล้ว (ความท้าทาย ปัญหา วิธีแก้ปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบผลสำเร็จ และคำแนะนำสำหรับประเทศไทย) ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดในศึกษาธิการภาค 12 ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในศึกษาธิการภาค 12 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถาบัน/หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารหน่วยงานด้านการปกครองในจังหวัดขอนแก่น

     รูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดย Prof. Tamotsu Tokunaga ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น การซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนบึงเนียมบึงใคร่นุ่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและประสบความสำเร็จมากว่า 10 ปี และการหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Tsukuba National และ Institute for Educational Policy Research

     กิจกรรมในครั้งนี้ยังถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครูแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (National Center for Teacher’s Development) โดยสาระสำคัญในการลงนามความร่วมมือมุ่งเน้นพัฒนาครูในประเทศไทยและประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMV) ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านการฝึกหัดและพัฒนาครู มาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพ และการบริการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ร่วมไปถึงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพครู อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารสถานศึกษา

     การหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Tsukuba National และ Institute for Educational Policy Research

     พิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและการหารือความร่วมมือทางวิชาการ กล่าวรายงานโดย ผศ. ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวเปิด โดย ศ.ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน และการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Tamotsu Tokunaga และ บรรยากาศการบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษา

     การศึกษาดูงานเรื่อง “กระบวนการทำงานของศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ศธจ.ขอนแก่น) ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

     การศึกษาดูงานเรื่อง “กระบวนการทำงานของโรงเรียนและสังเกตชั้นเรียน” ณ โรงเรียนบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น และ บรรยากาศหลังการจัดการเรียนการสอนและการสังเกตชั้นเรียน

     การประชุมหารือ “Thai Decentralization of Education System”