คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report
ในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามคุรุสภา นำเสนอ Country Report ของประเทศไทยในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32 (The 32nd ACT+1 Convention) ณ โรงแรม K กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2559

     การประชุมสภาครูอาเซียน จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาครูประเทศต่างๆ ในอาเซียนและสภาครูของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Federation of Teachers’ Associations, KFTA) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาของแต่ละประเทศ โดยสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เน้นเรื่อง “Expansion of Quality Education in ASEAN and Korea through Character and Global Citizenship Education”

     ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เป็นพิธีเปิดการประชุม โดยประธานของสภาครูของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Federation of Teachers’ Associations, KFTA) ได้กล่าวรายงาน และ Mr. LEE Young รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีใต้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     Mr. LEE Young รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีใต้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32 (The 32nd ACT+1 Convention) ณ โรงแรม K กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2559

     ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เป็นการนำเสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีใต้ และการนำเสนอ Country Report ของแต่ละประเทศ โดยในช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามคุรุสภา นำเสนอ Country Report ของประเทศไทยต่อที่ประชุม โดยเน้นเรื่องทิศทางการศึกษาของโลก ระบบการศึกษาในประเทศไทย การพัฒนาระบบฝึกหัดครู และนวัตกรรมการผลิตและการพัฒนาครูในประเทศไทยด้วยการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด รวมถึงแนวทางความร่วมมือของสภาครูประเทศต่างๆในอาเซียนและสภาครูของประเทศเกาลีใต้ เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของครูต่อไปในอนาคต

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามคุรุสภา นำเสนอ Country Report ของประเทศไทยในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32 (The 32nd ACT+1 Convention) ณ โรงแรม K กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2559

     จากนั้นเป็นการนำเสนอแบบคู่ขนานเรื่อง “Teaching Professional Standard” และ “Increasing Quality of Teachers through Character and Professional Development” และ “Advancing Brilliance in Character (ABC)” โดยในช่วงเย็นเป็นการบรรยายพิเศษของสภาครูของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Federation of Teachers’ Associations, KFTA) และงานเลี้ยงรับรอง และในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เป็นการบรรยายพิเศษของสภาครูของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Federation of Teachers’ Associations, KFTA) และ UNESCO APCEIU และเป็นพิธีปิด สำหรับการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 33 จะจัด ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2560