กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติบุคลากรในโรงเรียน
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559

     เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและการบริหารจัดการภายในโรงเรียนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางของนวัตกรรม และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา การทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างโครงการฯ และผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเกี่ยวกับทิศทาง แผนการดำเนินงานและการสนับสนุนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ

     กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติบุคลากรในโรงเรียนของทางโครงการฯครั้งนี้ ประกอบด้วย
(1) การอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างๆ
(2) การสาธิตการสอนโดยครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
(3) การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา
(4) การวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีทั้งหมด 62 โรงเรียน จำนวน 530 คน