ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม “The 4th International Symposium on Mathematics Education Innovation: ISMEI”
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 ณ SEAMEO Regional Centre for QITEP in Mathematics, Yogyakarta, Indonesia

     จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และดำเนินงานต่อเนื่องมาจากงานของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งดูแลโครงการ APEC Lesson Study มามากกว่า 10 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา จึงได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม “The 4th International Symposium on Mathematics Education Innovation: ISMEI” ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 โดยศูนย์ยกระดับคุณภาพคุรุศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ ขององค์กรรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของกลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ณ SEAMEO Regional Centre for QITEP in Mathematics, Yogyakarta, Indonesia การประชุม International Symposium on Mathematics Education Innovation: ISMEI จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและยุทธวิธีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยหัวข้อการประชุมในปีนี้ คือ “ปัญหาและความท้าทายด้านคณิตศาสตรศึกษาในศตวรรษที่ 21”

     โดยในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก Dr. Daswatia Astuti, Head of PPPPTK Matematika เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดยองค์ปาฐกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา บรรยายในหัวข้อ “Lesson Study as an Innovation for Teacher Professional Development: A Decade of Thailand Experience” จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยของผู้เข้าร่วมการประชุม ผลจากการบรรยายประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพครูคณิตศาสตร์มากว่า 10 ปี โดยใช้นวัตกรรม Lesson study และ Open Approach ผู้บรรยายหลักทุกคนในการประชุมได้กล่าวชื่นชมการทำงานอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย โดยการนำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพครูคณิตศาสตร์

     นักเรียนร่วมร้องเพลงชาติ และ ASEAN Song ในพิธีเปิดการประชุม วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 การประชุม “The 4th International Symposium on Mathematics Education Innovation: ISMEI” ณ SEAMEO Regional Centre for QITEP in Mathematics, Yogyakarta, Indonesia

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา บรรยายในหัวข้อ “Lesson Study as an Innovation for Teacher Professional Development: A Decade of Thailand Experience” วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 การประชุม “The 4th International Symposium on Mathematics Education Innovation: ISMEI” ณ SEAMEO Regional Centre for QITEP in Mathematics, Yogyakarta, Indonesia

     Dr. Wahyudi, SEAMEO QITEP in Mathematics, Yogyakarta Indonesia (นั่งแถวหน้า) และผู้เข้าร่วมการประชุมชาวอินโดนีเซีย วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 การประชุม “The 4th International Symposium on Mathematics Education Innovation: ISMEI” ณ SEAMEO Regional Centre for QITEP in Mathematics, Yogyakarta, Indonesia

     การประชุม “The 4th International Symposium on Mathematics Education Innovation: ISMEI” ในระหว่างวันที่ วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 ณ SEAMEO Regional Centre for QITEP in Mathematics, Yogyakarta, Indonesia

     วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับเชิญจาก State University of Yogyakarta ในการบรรยายพิเศษหัวขอ “Research in Mathematics Education and Writing Scientific Paper” ให้แกนักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ร่วม 100 คน โดยนักศึกษาสนใจตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียนเป็นจำนวนมาก

     Prof. Dr. Marsigit (ด้านซ้าย), State University of Yogyakarta กล่าวแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ในการบรรยายในหัวข้อ “Research in Mathematics Education and Writing Scientific Paper” วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ State University of Yogyakarta

     คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ State University of Yogyakarta มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ในการบรรยายในหัวข้อ “Research in Mathematics Education and Writing Scientific Paper” วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ State University of Yogyakarta

     Prof. Dr. Marsigit และนักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ร่วมถ่ายภาพกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ในการบรรยายในหัวข้อ “Research in Mathematics Education and Writing Scientific Paper” วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ State University of Yogyakarta

     Prof. Dr. Marsigit และนักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ร่วมถ่ายภาพกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ในการบรรยายในหัวข้อ “Research in Mathematics Education and Writing Scientific Paper” วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ State University of Yogyakarta