การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนสถานศึกษาระดับปริญญาตรี
และทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559” ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ได้รับเกียรติประธานในพิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การออกแบบแผนการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย : บทบาทของการศึกษาชั้นเรียน” ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ประธานในพิธี

     โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์คือ ให้โรงเรียนในโครงการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) มุ่งให้นักศึกษาครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และครูประจำการได้ร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรม “การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมขบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้นักเรียนเป็นฐาน

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5” ที่เน้นการวิเคราะห์หนังสือเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานในกลุ่มย่อยตามระดับชั้น ดังนี้

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย อาจารย์วีระศักดิ์ แก่นอ้วน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย อาจารย์ชนินทร บุญเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนสถานศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา (RA, TA) ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนดังกล่าว รวม 156 คน และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน แบ่งเป็น 6 ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 119 คน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 13 คน สาขาคอมพิวเตอร์ 4 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 10 คน สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 6 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 คน และทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 16 คน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การออกแบบแผนการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย : บทบาทของการศึกษาชั้นเรียน”

 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม “การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559”

 อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ เลขานุการโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน ต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ประธานในพิธี พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนสถานศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษจีน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รับทุนสนับสนุนการศึกษาในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ