คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมจัดทำหนังสือเรียน (ฉบับใหม่) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

     ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ Prof. Dr. Masami Isoda มีการจัดทำหนังสือเรียน (ฉบับใหม่) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและในครั้งนี้จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามการจัดทำหนังสือเรียน (ฉบับใหม่) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลมาจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน และเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับการขยายผลในวงกว้าง โดยใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ Gakko Tosho จัดทำฉบับแปลภาษาไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการฯ โดยเชื่อมโยงกับประเทศญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่าย Prof. Dr. Masami Isoda, University of Tsukuba, Japan

     ในวันเดียวกันนี้ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเศษส่วนโดย Prof. Dr. Masami Isoda, University of Tsukuba, Japan แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นฤมล ช่างศรี อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาให้ความกรุณาเป็นผู้แปลภาษาตลอดการอบรมในครั้งนี้