ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
ได้รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่เกียรติคุณในการพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ การประกาศเกียรติคุณ การเป็นอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics จาก สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านได้พัฒนาการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยบูรณาการเข้ากับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาตั้งแต่ปี 2545 งานในครั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจาก คณะศึกษาศาสตร์พร้อมทั้งคณาจารย์จากเครือข่ายสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมฟังการบรรยายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่ดีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 “Open Approach in Teaching Mathematics”

     ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”

     สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อสรรหาและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปด้านการศึกษา โดยมีอาจารย์ของสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวนทั้งสิ้น 10 สถาบัน ได้แก่

   1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   5) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   7) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
   8) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   10) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     กิจกรรมหลักๆ ครั้งนี้ได้แก่ การเสวนา เรื่อง “บทบาทของสถาบันในการพัฒนาอาจารย์และส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน” และการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่ดีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยตัวแทนสถาบันและผู้ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทั้ง 10 สถาบัน

     กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

     กล่าวเปิดและปาฐกภานำพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
โดย รศ. นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

     ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และรศ. ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รับมอบจาก รศ. บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการเสวนากับสถาบัน
ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ เรื่อง “บทบาทของสถาบันในการพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน”

     การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่ดีในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ “Open Approach in Teaching Mathematics” วิทยากร โดย รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 แหล่งที่มาข่าว : ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
 ลงวันที่ 7/4/2560