พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0” ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และดำเนินงานต่อเนื่องมาจากงานของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งดูแลโครงการ APEC Lesson Study มามากกว่า 10 ปีนั้น ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กว่า 150 โรงเรียน โดยโครงการได้ขยายผลไปสู่โรงเรียนในภูมิภาคอื่นๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคใต้ อีกด้วย ซึ่งจากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทำให้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ

     โดยวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา รายงานการดำเนินงานของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2542-2571 ( 30 ปี ) ต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงต่างๆ เนื่องในโอกาสที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแนะนำผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้รับการยอมรับและชื่นชมให้เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเป็นการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0”

     โดยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2542-2571 (30 ปี ) ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย
ระยะที่ 1: 2542-2551 บ่มเพาะนวัตกรรมและพัฒนาคน มีโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ เป็นแหล่งพัฒนาตั้งแต่ปี 2549
ระยะที่ 2: 2552-2561 นำร่องการขยายผล 150 โรงเรียน ในทุกภาค โดยขยายผลเริ่มต้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายผลไปทางภาคเหนือและภาคใต้
ระยะที่ 3: 2562 – 2571 ขยายผลทั้งประเทศและภูมิภาคโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และสถาบันเครือข่ายในทุกภูมิภาค

     นอกจากนี้ โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2542-2571 (30 ปี ) นำเสนอการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากชั้นเรียนจริงของโรงเรียนในโครงการจากภูมิภาคต่างๆ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านดอนกลาง โรงเรียนบ้านโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนกุดโดนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี โครงการพัฒนาดอยตุง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา