การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“The 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41)”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 กรกฎาคม 2560 ณ National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์

     รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสมาคมคณิตศาสตรศึกษา อาจารย์ ดร. สมควร สีชมภู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคลากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสมาคมคณิตศาสตรศึกษา นำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 33 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41)” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 กรกฎาคม 2560 ณ National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์

     การประชุมทางวิชาการดานคณิตศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) เปนการประชุมใหญระดับโลกที่มีการจัดขึ้นทุกๆป เปนการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาทั่วโลกไดมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู มุมมองทางการวิจัย นอกจากนี้ การประชุมดังกลาวยังเปนพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับงานในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติใหกับนักวิจัย หรือนักวิชาการหน้าใหมที่กําลังเข้าสูชุมชนดานคณิตศาสตรศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคณิตศาสตรศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างๆ ดังนี้

 ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เข้าร่วมการประชุม EARCOME 4, Malaysia และ ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ในการประชุม PME 33, Thessaloniki, Greece

 ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เข้าร่วมการประชุม EARCOME 5, Japan และ ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เข้าร่วมการประชุม PME 35, Ankara, Turkey

 ปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เข้าร่วมการประชุม ICME-12, Seoul, Korea และเข้าร่วมการประชุม PME 36, Taipei, Taiwa

 ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) เข้าร่วมการประชุม EARCOME 6, Thailand และ ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เข้าร่วมการประชุม EARCOME 7, Philippines และเข้าร่วมการประชุม ICMI Study 23, Macau และเข้าร่วมการประชุม The 1st Annual Conference on Mathematics Education ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

 ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เข้าร่วมการประชุม ICME-13, Hamburg, Germany และเข้าร่วมการประชุม PME 40, Szged, Hungary และเข้าร่วมการประชุม The 2nd Annual Conference on Mathematics Education ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จัดโดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

 ปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) เข้าร่วมการประชุม The 3rd Annual Conference on Mathematics Education ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

     ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีนักศึกษาที่ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 2 ผลงาน โดยงานวิจัยเรื่อง Students' Values about Mathematical Stories and Connections in Term of Learning Mathematics in the Context of Classroom using Open Approach โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี นางสาวอลิษา มูลศรี และนางสาวเข็มทอง คตมรคา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานจากกองทุน Skemp Fund ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนนักวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุม PME นอกจากนี้นักศึกษาที่ร่วมเดินทางทั้งหมดยังได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น