รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับเชิญในฐานะ Keynote Speaker ไปบรรยายงานประชุมวิชาการ 2018 Ohio Lesson Study Conference
รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     วันที่ 20 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญในฐานะ Keynote Speaker ไปบรรยายในที่ประชุม 2018 Ohio Lesson Study Conference ซึ่งจัดโดย Ohio Council of Teachers of Mathematics (OCTM) รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ นำนวัตกรรมการศึกษา Lesson Study เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน จนสามารถเป็นที่ยอมรับ ในวงกว้างและส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน

 ข่าว: ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ
 ภาพ: gabriel matney @doctormathney