"PLC : พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย" การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย"

     การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย" ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

     นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เอื้อจิตร พัฒนจักร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี จากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย"

     ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-10:30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมการอภิปราย เรื่อง “PLC พลังครูเพื่อศิษย์ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน” ร่วมกับ นายวิชัย ราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง นางจันทร์ทิพย์ รักสม ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการอภิปรายดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้ฉายให้เห็นภาพการนำนวัตกรรมการทำงานร่วมกันของครูในประเทศญี่ปุ่นที่ทำมานานกว่า 140 ปี คือการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ในฐานะ PLC เข้ามาใช้ในประเทศไทย นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ยังได้นำนวัตกรรมการสอนคือ วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เข้ามาใช้ร่วมกันในประเทศไทยมากกว่า 16 ปี และเวลา 13:00-16:00 น. ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา โดยมีครูผู้สอน คือ นางสาวชนากานต์ สุวรรณคำ ครูประจำการจากโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก จ.เลย โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่องวงกลมและทรงกลม ที่มีทีมการศึกษาชั้นเรียนจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (Lesson Study Team) ร่วมกันสร้างแผนและออกแบบสื่อ

     ภาพ/ข่าว: ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา