Slider 03 Slider 01 Slider 02
This is an example of a HTML caption with a link.

- มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมอบรม STEM Education ณ สถาบันวิจัยฯ

-   นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0”

-  ร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (PME 41)”

-   นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 พัฒนาครูคณิตศาสตร์อย่างมืออาชีพ

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปค (APEC-HRDWG)

- โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

- คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ University of Tsukuba ร่วมจัดทำหนังสือเรียน (ฉบับใหม่) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ICER 2016 ครั้งที่ 9 และ APEC KhonKaen ครั้งที่ 11

- เลขานุการรัฐมนตรี ศธ.ไฟเขียว ม.ขอนแก่น พัฒนาครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

- กิจกรรม Special Workshop for Developing Mathematics Textbooks โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วม การประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน

- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษานำเสนอ ในการประชุมวิชาการ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WALS 2017

- ศึกษาศาสตร์ มข. จัดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017

- พิธีเปิดสำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ CRICED

- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ Open Approach in Teaching Mathematics

- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม (SAARMSTE) 2017

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เข้าร่วมประชุม "ICMI"

- การอบรมเชิงปฏิบัติบุคลากรในโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- กิจกรรมการบรรยายพิเศษ และการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report ในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32

- มข. จ่อผุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จับมือญี่ปุ่นหนุนนวัตกรรมพัฒนาครูไทยสู่ CLMV

- คณะศึกษาศาสตร์ มข. และ Bowling Green State University ให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”


- Facebook ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

- สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา(TSMed) จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 3

- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- APEC-Khon Kaen

- สมาคมคณิตศาสตรศึกษา (TSMed)

- คณะศึกษาศาสตร์ (ED)

- สถาบัน IRDTP มข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง (CLMV)

- The potential of dbookPro to teach whole number arithmetic

- โปรแกรม dBookPro เวอร์ชั่นภาษาไทย ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

- เอกสารรายการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ และรายละเอียดในการดำเนินงาน

- Pattern Blocks และ หนังสือเรียน

- การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)

- การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 11

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 10

- กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 9

- คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือเพื่อลดความหลื่อมล้ำ ทางสังคม

- โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

- คณะกรรมาธิการ สนช. ศึกษาดูงาน การเรียนการสอน ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด