board_b_home.gif

ball_2.gif

ผู้ช่วยวิจัยของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

 

 

 

นางสาววิภาพร  สุทธิอัมพร

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวสุวรรณี  เปลี่ยนรัมย์

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวรุ่งทิวา  คนการณ์

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวสุทธารัตน์  บุญเลิศ

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนา

  

 

 นายเกษม  เปรมประยูร

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 

 นางสาวสมควร  สีชมภู

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่าย

 

 

นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจอ่อนส

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตรศึกษา

ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

 

นางสาวสุดาทิพย์ หาญเชิงชัย

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่าย

 

 

 

jeed.gif

นายกิตติพศ รบศึก

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่าย

 

jeed.gif

นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

นางสาวกาญจนา  เวชบรรพต

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

นายกิตติศักดิ์  ใจอ่อน

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

นางสาวนฤมล  ช่างศรี

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค

  

นางสาวกวิสรา  สันเสนาะ

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค

 

นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค

 

นางสาวธัญญา  กาศรุณ

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายบริหารจัดการ

 

 

 นางสาวกตัญญุตา  บางโท

ผู้ช่วยวิจัยฝ่ายบริหารจัดการ

jeed.gif

 

 นายสัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง

นักวิจัย