เกี่ยวกับ Intensive seminar

พัฒนาบัณฑิตศึกษาด้วยกิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทำวิจัยควบคู่กับการฝึกทำงานและเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับผู้อื่น โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิจัย นำเสนอการอ่านหนังสือรวมถึงการนำเสนอความก้าวหน้าในส่วน Research Group และ Agenda ของแต่ละชั้นปี นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาในหลายมิติ

กิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar) มีการจัดขึ้นปีการศึกษาละ 2 ครั้ง จนปัจจุบันดำเนินการมาแล้วจนถึงครั้งที่ 38

กิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม (Intensive Seminar)

Intensive Seminar 39

ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Intensive Seminar 39

Intensive Seminar 38

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Intensive Seminar 38

Intensive Seminar 37

ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ Intensive Seminar 37

Intensive Seminar 36

ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ Intensive Seminar 36

Intensive Seminar 35

ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ Intensive Seminar 35