ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์ : 043 203 165
อีเมล : crme_kku@hotmail.com

Center for Research in Mathematics Education (CRME), Khon Kaen University

123 Moo 16 Mitraparp High Way, Muang District,Khon Kaen 40002
Tel: 043 203 165
E-mail: crme_kku@hotmail.com