คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ เข้าร่วมการประชุม EARCOME 7
The 7th ICMI-East Asia Regional Conferences on Mathematics Education
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 ณ Waterfront Hotel เมืองซีบู ประเทศฟิลิปปินส์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย คณิตศาสตรศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน พร้อมด้วย คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ The 7th ICMI-East Asia Regional Conferences on Mathematics Education (EARCOME 7) ณ Waterfront Hotel เมืองซีบู ประเทศฟิลิปปินส์

     การประชุมทางวิชาการ The ICMI-East Asia Regional Conferences on Mathematics Education (EARCOME) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักคณิตศาสตรศึกษา ครู นักศึกษา นักนโยบาย และ ผู้ที่สนใจทั่วไปในเขตภูมิภาค ได้มีเวทีในการร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมทั้งนำเสนองานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยการประชุมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1998 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ค.ศ. 2002) ครั้งที่ 3 สาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 2005) ครั้งที่ 4 ประเทศมาเลเซีย (ค.ศ. 2007) ครั้งที่ 5 ประเทศญี่ปุ่น (ค.ศ. 2010) ครั้งที่ 6 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ (ค.ศ. 2013) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานจัดการประชุม ใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมการประชุม 552 คน


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถมศึกษา และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ถ่ายภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของทางวิชาการ

 ภาพถ่ายเรียงจากซ้ายไปขวา แถวยืน ประกอบด้วย ผศ.เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์, ผศ.โสภา ชุณหรัชพันธุ์, อ.ชูจิต ยวงสะอาด, ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง, รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, อ.ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์, Prof.Kwon Oh Nam, Prof.Catherine P. Vistro-Yu, Prof.Yuriko Yamamoto Baldin, รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร, Prof.Patsy Wang-Iverson, ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, Prof.Fou-Lai Lin, Prof.Shizumi Shimizu, อ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง, อ.ดร.เอนก สุดจำนงค์, อ.ดร.สมควร สีชมภู

 ภาพถ่ายเรียงจากซ้ายไปขวา แถวนั่ง ประกอบด้วย Prof.Berinderjeet Kaur, Mr.Phoutsakhone Channgakham, อ.ขนิษฐา ศิริพรรณ, Mr.Phetsavanh Anouvong, น.ส.จิตรลดา ใจกล้า, Mr.Thieng Inpanya, Mr.Bounphay Xayvong, อ.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล, Mr.Chanhpheng Phommaphasouk, Prof. Shin Watanabe

 โดยรายละเอียดของการเข้าประชุมมีดังต่อไปนี้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 5 คน
ได้นำเสนองานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

บรรยากาศในการนำเสนองานแบบโปสเตอร์

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้บรรยายใน Regular Lectures หัวข้อ “New Model of Teacher Education Program in Mathematics Education: Thailand Experience” นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร และ อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) หัวข้อ “Using Students’ Mathematical Ideas to Improve Problem Solving Approach through Lesson Study and Open Approach” และอาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า หัวข้อ “Using Student’s to Improve Problem Solving Approach in School Geometry” นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ได้รับเชิญให้เป็น Co-chair ใน TSG (Topic Study Group) 6: Quality Use of Language and Discourse in Mathematics พร้อมทั้งนำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า หัวข้อ “Multiplication Discourse for Making Patterns in Multiplication Table in an Open Approach Classroom Teaching: A Semiotic Analysis”


บรรยากาศการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Prof.Colleen M. Eddy, Prof.Sarah Smitherman Pratt, University of North Texas, U.S.A. พร้อมทั้งคณาจารย์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง อาจารย์ ดร.เอนก สุดจำนงค์ และ อาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ ในหัวข้อ “The FALS Project: Informing Lesson Study Outcomes through Innovative Assessment to address Mathematical Knowledge for Teaching

     รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร ร่วมกับ Prof.Peter Howard, Australia Catholic University, Australia ได้ร่วมกันอภิปรายแบ่งปันแนวคิดในช่วง Special Sharing Group เกี่ยวกับเรื่อง Even for ‘The poor’….. In Pursuit of quality Mathematics Education

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ร่วมกับ Prof.Bill Barton, The University of Auckland, New Zealand อดีตประธาน The International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) (เสื้อขาว ตรงกลาง) และ Dr.Mongkolsery Lin, Institute of Technology of Cambodia, Cambodia (เสื้อฟ้า แถวหลัง) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Capacity and Networking Project-Southern Mekong Region (CANP-SMR)” ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มี Prof.Yuriko Yamamoto Baldin ซึ่งเป็น ICME EC Member เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย (เสื้อดำ แถวหน้า)

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

     นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบปากเปล่า ประกอบด้วย นายเที่ยง อินทร์ปัญญา นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Characteristics of Mathematical Communication in Primary Classroom in Lao PDR” และนางสาวจิตรลดา ใจกล้า ได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Assessment for Students’ learning by Ordinary National Education Test"