ข่าวทั่วไป

 

     เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

2 เมษายน, 2557

    ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  เข้าร่วม จัดบูทนิทรรศการ โดยได้นำเอาโรงเรียนในเครือข่ายกว่า 10 โรงเรียน ห้องเรียนต้นแบบ และนวัตกรรมการศึกษา (Lesson Study) และ วิธีการ
  แบบเปิด (Open Approach) มาแสดงในนิทรรศการ ในงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลด
  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ณ ศูนย์ประชุม อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 เมษายน 2557

     

      คณะศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

1 เมษายน, 2557

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 8  The 8th National Open Class ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนา
  การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ
  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2557

     

     ประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 และ 2014 PHENMA

27 มีนาคม, 2557

    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม วิชาการ นานาชาติ The 5th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2014) “Engineering and Technological Responses to Global Challenges” และการประชุมสัมมานานานาชาติ 2014 International Symposium on “Physics and Mechanics of New Materials and Underwater Applications” (PHENMA 2014) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

     

     Call for Papers : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 “ICER 2014”

13 เมษายน, 2557

   คณะศึกษาศาสตร์ มข. กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 (International Conference on Educational Research) หรือ ICER 2014 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 46 ปี และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัย ทางการศึกษามุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 

     

     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15

28 มีนาคม, 2557

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

     

     ศึกษาศาสตร์ ม่วนซื่น มหาสงกรานต์ 2557

10 เมษายน, 2557

    ศึกษาศาสตร์ม่วนซืน มหาสงกรานต์ 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2557