การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

     เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
ประธานกรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย นางสาวปาริชาต บุตรวงศ์
กรรมการและเลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ แสงอรุณ อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ
ผู้เข้าประชุมร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง อาจารย์ ดร. วิภาพร สุทธิอัมพร

     สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งในสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ในช่วงปีแรกอยู่ระหว่างดำเนินการต่างๆ และเตรียมการต่างๆ การทำงานของสถาบันซึ่งอยู่ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มในปีงบประมาณ 2557 และต่อเนื่องมา ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพครู และเพื่อขยายผลความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาเห็นว่า การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นความจำเป็นในการเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนางานวิจัยในระดับลึก เพื่อบูรณาการความต้องการด้านการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูทั้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายของโรงเรียน และของสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและประเทศในอาเซียน