การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในโครงการการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รองศาสตราจารย์ จุมพล ราชวิจิตร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานต่อ ประธานในพิธี

     รองศาสตราจารย์ จุมพล ราชวิจิตร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ประธานในพิธีเปิด ว่า ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลามาเปิด และบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

     นับจากที่โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขนแก่น ให้ดำเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 เป็นไปอย่างสอดคล้องรองรับกัน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ ในการทำงานร่วมกับโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดให้มีการอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการทำงาน และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานในระดับต่างๆ และระหว่างโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนและการสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2559 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จึงได้จัดกำหนดให้มีกิจกรรมการอบรมและส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตลอดทั้งปีงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการของโครงการ ที่สำคัญอันประกอบไปด้วย

  1) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ระยะที่ 1
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 1
3) อบรมเชิงปฏิบัติการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 : ศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น
4) เปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open Class) ครั้งที่ 10/1 และอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนในโครงการฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ระยะที่ 1
5) เปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open Class) ครั้งที่ 10/2 และอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนในโครงการฯ กลุ่มภาคเหนือ ระยะที่ 1
6) เปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open Class) ครั้งที่ 10/3 และอบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนในโครงการฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะที่ 1
7) อบรมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียนในโครงการฯ ระยะที่ 2 : ศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น
8) อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ระยะที่ 2 : ศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น

 การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารโรงเรียนในวันนี้ จึงนับเป็นส่วนสำคัญที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับการทำงานภาคปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการตลอดปีงบประมาณ 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 56 ท่าน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 3 ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนจากผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนจากการขยายผลของโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 7 ท่าน ท่านผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 ท่าน เจ้าหน้าที่โครงการฯ และผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 116 คน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ประธานพิธีเปิด กล่าวเปิดประชุม “โครงการนี้มีการดำเนินงานในลักษณะที่ทำสถาบันผลิตครู เป็นลักษณะมหาวิทยาลัยทำงานในพื้นที่ร่วมกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ที่โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท และปี 2550 เข้าร่วมอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบึงเนียมบึงใคร่นุ่น โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม โครงการก็ดำเนินการมาต่อเนื่องถึงปี 2552 ซึ่งช่วงนั้นโครงการยังอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และในปี 2557 โดยที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 60 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการ 5 ปี เริ่มจากปีงบประมาณ 2557 คนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะนึกภาพออก เมื่อตัวโครงการนี้สิ้นสุด ตัวสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนโครงการ ซึ่งขณะนี้ สถาบันเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์” และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

  อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  บรรยากาศในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการฯ