กิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education

     เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education ณ ห้องประชุม 1447 คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของหัวข้อ Life-Long Education ที่เป็นหัวข้อที่พบในการประชุมวิชาการนานาชาติหลายการประชุม สิ่งที่สำคัญคือการที่ทำให้คนมีวิธีคิดที่จะเรียนแบบ Life-Long Education ได้ ซึ่งคณิตศาสตร์น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนได้ตลอด จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมนี้

     กิจกรรม Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education นี้จัดขึ้นประจำทุกปีเพื่อสร้างความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย Prof. Shin Watanabe และ Prof. Takako Aoki จาก Tokai University, Japan และ รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มีผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์และนักศึกษา จำนวนมากกว่า 30 คน

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6th Thailand – Japan International Seminar: Research for Life-Long Education
ณ ห้องประชุม 1447 คณะศึกษาศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

 การบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย Prof. Shin Watanabe และ Prof. Takako Aoki จาก Tokai University, Japan

 การบรรยายพิเศษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย Prof. Shin Watanabe และ Prof. Takako Aoki จาก Tokai University, Japan

 การบรรยายพิเศษหัวข้อ Research Trends for Life-Long Education
โดย รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา