นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open Approach) และ นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ความดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณะศึกษาศาสตร์ และศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาได้ทำความร่วมมือกับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 6 โรงเรียน และมีการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 นี้

 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามาฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนดังกล่าว เพื่อให้เรียนรู้และทำงานร่วมกับครูประจำการ ระหว่างวันที่ 26 -30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามหัวหน้าโครงการฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการฯ พร้อมด้วยนักศึกษาทุนในโครงการฯ ระดับปริญญาโทและเอกจำนวน 2 คน เดินทางไปไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

  กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักศึกษาปฏิบัติการสอน รวมทั้งสิ้น 30 คน กิจกรรมหลักครั้งนี้ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการการใช้หนังสือเรียนและการใช้กระดานดำที่เน้นการแก้ปัญหา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน สังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังได้สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้แก่โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย

 ภาพแสดงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้หนังสือเรียนและการใช้กระดานดำที่เน้นการแก้ปัญหา อาจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการฯ

 ภาพแสดงบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 ภาพแสดงการมอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ภาพแสดงการสะท้อนผลของการอบรมปฏิบัติการใช้หนังสือเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา และความเข้าใจที่มีต่อการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

 นิเทศชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 นิเทศชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย

 นิเทศชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 จังหวัดเชียงราย

 ภาพแสดงบรรยากาศการสังเกตชั้นเรียน และ ภาพรวมผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาปฏิบัติการสอน และนักเรียน

  ภาพแสดงบรรยากาศการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน